MARX ARKITEKTUR

VANLIGA FRÅGOR OM ARKITEKTARBETE


VAD GÖR EN ARKITEKT?

Det latinska ordet som arkitektur stammar från skulle kunna översättas till mästare på byggnadskonst. En arkitekt är utbildad för att planera byggd miljö genom att hitta en bra avvägning mellan funktionalitet, platsspecifika förutsättningar, byggnadsteknik och vackra volymer, rum och detaljer. Arbetet, även kallat projektering, resulterar i ritningar och andra vägledande dokument som byggnadsarbetsplatsen behöver för att kunna genomföra projektet. Arkitektens roll är också att samordna de tekniska konsulterna under projekteringen och se till att lösningar inte krockar med varandra samt att slutresultatet når sin fulla potential. Exempel på sådana tekniska konsulter är konstruktör, vvs-konsult, kontrollansvarig och brandkonsult. Det finns tre olika discipliner inom arkitektyrket: inrednings-, landskaps- och byggnadsarkitekt. Gränsen mellan dessa är mjuk och många projekt kan tangera alla tre områdena.

Marx arkitektur är framförallt verksam inom byggnadsarkitektur.


VAD ANVÄNDS OLIKA HUSRITNINGAR TILL?

Det finns många olika typer av ritningar, inom arkitekturen delas dessa in i olika skeden.

Skissritning:

Detta skede avser att, utifrån kundens önskemål och drömmar, skissa fram arkitektoniska lösningar. Ritningarna är av enklare slag och kompletteras ofta med skisser, perspektiv, volymstudier, fysiska modeller, inspirations- eller referensbilder etc. Skissfasen kan ha väldigt olika stor omfattning beroende på uppdragets art. Men, generellt kan det sägas att det är dumt att snåla på skissarbetet eftersom projektets potential avgörs av skissens kvalitet.

Programritningar:

Skisserna bearbetas till en fungerande byggnad. Anpassning sker till normer och regler. Beslut i skisserna omprövas och bearbetas med tanke på byggbarhet, ekonomi, ekologi, estetik och kvalitet.

Bygglovsritning:

Dessa ritningar följer det lokala byggnadskontorets anvisningar och syftar till att få huset godkänt hos kommunen. Skissritningar omarbetas till bygglovsritningar och stämplas om. Nu för tiden krävs nästan alltid att huset ritas ut på en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta som köps av kommunen (Notera att det är beställningstid på dem eftersom kommunen ofta mäter upp tomterna på anmodan). Finns det en detaljplan (politiskt beslutade anvisningar för hur och vad som får byggas på en plats) så bedöms bygglovsritningarna utifrån denna. Finns det ingen detaljplan blir bedömningen mer subjektiv, samtidigt som det egentligen inte finns några givna begränsningar. När bygglovsritningar inlämnats utses en handläggare hos kommunen som undersöker om ärendet är komplett. Oftast efterfrågar kommunen någon eller några förtydliganden. Om bygglovet godkänns av byggnadskontoret har grannar en viss tid på sig att överklaga beslutet och sedan vinner det laga kraft. Innan byggandet får påbörjas krävs det dock ett startbesked som hanteras av byggnadskontorets bygganmälan. Se nästa stycke för mer information.

Anmälningsritning:

När bygglov utfärdats eller om byggnadsåtgärder inte kräver bygglov (så som attefallshus, mindre skärmtak, lägre murar etc) så ska anmälningshandlingar skickas in. Har detta föregåtts av bygglov så använder Byggnadskontoret samma ritningar. I bygganmälan utses vanligen en ny handläggare. I detta skede vill Byggnadskontoret se teknisk dokumentation så som konstruktionshandlingar (Beräkningar för hållfasthet), vvs-ritningar (Värme, vatten/avlopp, ventilation), energibalansberäkning (beräkning om byggnaden kommer göra av med för mycket energi beroende på uppvärmningslösning, ventilationslösning, isolering och produktval) etc. I bygganmälan kontrollerar Byggnadskontoret också att tillgängligheten uppfylls, en uppgift som vanligen åligger arkitekten. Det handlar här om tillgänglighet både på tomten fram till huset och interiört och reglerna gäller även privatbostäder. I vissa fall då tomter är mycket otillgängliga kan Byggnadskontoret lämna avsteg men detta är ovanligt. När handläggaren bedömer att alla lagkrav är uppfyllda skriver denna ut ett startbesked och byggnadsarbetet kan påbörjas.

Förfrågningsunderlag:

I detta skede specificeras byggnadens alla delar för att göra det möjligt för en byggnadseprenör och producenter att beräkna pris för genonomförande. Exempelvis upprättas dörr-, fönster-, badrums- och köksuppställningsritningar där alla produkter specificeras och måttsätts. Andra ritningar är exempelvis golv- och innertaksritningar.

Byggnadsritning:

När ritningarna stämplas om till byggnadsritningar får de formellt användas som underlag på byggarbetsplatsen. Byggnadsritningar (tillsammans med de övriga tekniska konsulternas byggnadsunderlag) ska innehålla all information som krävs för att genomföra byggnationen. Fel som förekommer i ritningarna faller formellt och ekonomiskt på arkitektföretaget. Därför ska kunden alltid kontrollera att arkitektföretaget har en konsultförsäkring innan de upphandlas.

Relationsritning:

Efter det att arbetet har slutförts upprättas ofta relationsritningar. Det är nästan alltid förändringar genomförda under byggnadsprocessen och det är bra att lämna ritningar efter sig som är korrekta när huset ska renoveras eller byggas om i framtiden. Det är inte ovanligt att relationsritingar beställs av kunder som saknar korrekta underlag på sina fastigheter långt efter det att byggnadsarbeten genomförts. Detta leder till stora extrakostnader då huset måste gås igenom av en ny konsult som måste leta sig till vart stammar etc. går.

Marx arkitektur arbetar med samtliga ovan nämnda husritningar.


VAD KOSTAR EN ARKITEKT?

Timpriset för en husarkitekt i Stockholm ligger på mellan 600-1500 kr / timma exkl. moms beroende på erfarenhet, attraktivitet och specialicering. Den lägsta summan ska i detta fall tolkas som en praktikant eller nyutexaminerad arkitekt och den högsta ska tolkas som en arkitekt med lång erfarenhet, specialkunnande och / eller hög status. Marx arkitekt har valt att lägga sig på en nivå av 900 kr / timma exkl. moms i egenskap av att vara ett ungt arkitektkontor på väg in i branchen.
I nybyggnaden av arkitektritade hus som villor står projekteringen, för alla inblandade tekniska konsulter, för ca 20% av totalkostnaden av byggnationen. Av dessa 20% brukar ca hälften utgöras av arkitektarbete.
Men till syvende och sist så lämnar Marx arkitektur alltid offerter på större byggnadsprojekt och priset varierar beroende på komplexitet, vilka husritningar som ska ingå, hur närvarande arkitekten ska vara på byggnadsplatsen etc.


HUR UTTALAS ARKITEKT?

Enligt P1:s program "Språket" (den 8 dec 2015) går att uttala både med ett k-ljud och med ett ch-ljud. De konstaterar också att arkitekterna själva föredrar att uttala ordet med ett K-ljud.