OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

OMBYGGNAD AV GRUNDSKOLA I BJÖRKHAGEN


Marx arkitektur fick uppdraget att om­gestalta grund­skolan Kulturskolan Raketens lokaler. Omb­yggnadens utfördes på sommar­loven etapp­vis med start 2013 och Marx Arkitektur stod även för bygg­arbetet i form av total­entre­prenör. Bland annat öppnades ett nytt interiört torg upp i skolans kärna, ett stort ingrepp då samtliga inner­väggar konstru­erats i betong. Det byggdes också nytt klassrum, replokal, personal­matsal, lärar­arbets­rum, köksö för hem­kunskap, musik­sal, nya toaletter och om­byggnad av gamla samt förråd mm. Ingreppen krävde om­dispo­nering av el och larm, flyt­spack­ling, nya golv och inner­tak, install­erandet av kyl­aggre­gat, fett­av­skilj­are, ny ventilation, nya vatten och avlopps­installationer etc.

Kulturskolan Raketen är en skola med profilen "kultur, rättvisa, miljö". Idag har skolan ca 220 elever i ål­dra­rna 6:åringar till 9:eklassare. Skolans peda­go­gik bedrivs delvis genom tema­under­vis­ning och verk­städer­na är centrala. Sedan flytten till Björkhagen har skolan successivt samlat sina lokaler i två hus­kropp­ar. Som följd av detta är lokal­erna stegvis om­byggda för att möta behoven i under­vis­ningen i en ad hock anda. Marx arkitektur ge­nom­för­de rat­io­nella för­ändring­ar som gynnar dess dagliga arbete och under­stöd­jer dess peda­gog­iska ambi­tio­ner.

Kulturskolan Raketen


Skola ombyggnad
Skola arkitektritade mobila möbler
Skola ombyggnad
Skola ombyggnad